rehab-nongkhai@dep.go.th 042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
25/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารและชุดโคมไฟส่องสว่างตามเสาไฟฟ้า ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
23/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดหนองคาย สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ่านประกาศ
28/มค/2564 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) อ่านประกาศ
13/มค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จ้าง ปรับปรุงระบบในการจัดทำเวปไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านประกาศ
12/มค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
12/มค/2564 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการขายทอดตลาด วัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมราคา ประจำปี 2563 อ่านประกาศ
1/มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อ่านประกาศ
3/มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาสีภายในบริเวณศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 โครงการ อ่านประกาศ
10/มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
10/มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาทำตรายางตรวจรับสิ่งของบริจาคเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 อัน อ่านประกาศ
15/ มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กระบวนงาน ขั้นตอน การให้บริการฝึกอาชีพ พร้อมโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
31/มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทอาหาร สำหรับเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ่านประกาศ
20/เม.ย./2564 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กข. 9475 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
3/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
3/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทย และสัญลักษณ์พระปรมาธิไธย ขนาด 60 X 90 ซม. จำนวน 3 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชายหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
21/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
24/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรือนนอน และอาคารฝึกอาชีพแผนกเย็บผ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
31/พ.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก6 ล้อหมายเลขทะเบียน41-5105 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
10/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการสวนเกษตรสมุนไพรแหนมเนือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
10/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
10/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/จัดซื้อจัดจ้างเหมา จัดทำป้ายเจาะรูตาไก่ "โครงการหลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ รุ่นที่ 2
จำนวน 1 ป้าย
อ่านประกาศ
10/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อลูมิเนียม "ศูนย์เรียน สวนเกษตรสมุนไพรแหนมเนือง
จำนวน 1 ป้าย
อ่านประกาศ
14/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
14/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
17/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานดูแลรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
17/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อ่านประกาศ
18/มิ.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างจัดทำตรายางใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 11 อัน อ่านประกาศ
2/ก.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
2/ก.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ปMX-500AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/ก.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 รายการ อ่านประกาศ
8/ก.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะบยน นข 3050 นค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
14/ก.ค./2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother TN263 สีดำ สีชมพู สีน้ำเงิน สีเหลือง   อ่านประกาศ
14/ก.ค./2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมีขาตั้ง ไม่สัมผัสผิว จำนวน 4 เครื่อง  อ่านประกาศ
23/ก.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทาสีหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารภายในหน่วยงาน (Cover Way) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
29/ก.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่านประกาศ
2/ส.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายไวนิลกฏระเบียบสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
6/ส.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสาขา จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
24/ส.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง กระจกหน้าต่าง ประตู อาคารอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
24/ส.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/ส.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริเวณถนนภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
1/ก.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ติดตั้ง และซ่อมแซมกล้องวงปิดภายในหน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
2/ก.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
2/ก.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
9/ก.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในอาคารภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
2/ก.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 1 งาน อ่านประกาศ
13/ก.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่่า 19 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 3 ชุด อ่านประกาศ
13/ก.ย./2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ SMART ระดับความละเอียดจอภาพขนาด 1920*1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านประกาศ
13/ก.ย./2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านประกาศ
14/ก.ย./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และยางรถยนต์บรรทุกน้ำ อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง