rehab-nongkhai@dep.go.th 042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
28/มค/2564 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) อ่านประกาศ
13/มค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จ้าง ปรับปรุงระบบในการจัดทำเวปไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านประกาศ
12/มค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
12/มค/2564 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการขายทอดตลาด วัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมราคา ประจำปี 2563 อ่านประกาศ
25/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารและชุดโคมไฟส่องสว่างตามเสาไฟฟ้า ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
23/ธค/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดหนองคาย สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง