rehab-nongkhai@dep.go.th 042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
25/ต.ค./2566 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านประกาศ
31/ต.ค./2566 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านประกาศ
23/ม.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อ่านประกาศ
24/ม.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
24/ม.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/ม.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการเกษตรกลุ่มอาชีวบำบัด อ่านประกาศ
29/ม.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต่อการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 รายการ อ่านประกาศ
2/ก.พ./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 1441 หนองคาย อ่านประกาศ
7/ก.พ./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุในการจัดโครงการบูรณาการเพื่อบำบัด ฟื้นฟูคนพิการทางจิตเวช และการจัดการรายกรณี อ่านประกาศ
16/ก.พ./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุในการจัดโครงการประเมินสุขภาวะคนพิการ "กิจกรรมการตรวจประเมินสุขภาพร่างกาย เพื่อฟื้นฟูแะละทำกายภาพบำบัด" ประจำปี 2567 อ่านประกาศ
16/ก.พ./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสุดเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านประกาศ
29/ก.พ./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพยางและสลับยางรถยนต์ ทะเบียน กฉ 5743 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
29/ก.พ./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กล่องใส่ผงหมึกที่่่ใช้แล้ว อ่านประกาศ
4/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
4/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
5/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการซ้อมแผนอพยพเมื่อประสบอัคคีภัย และภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
5/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการซ้อมแผนอพยพเมื่อประสบอัคคีภัย และภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ 5743 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
18/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
18/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กล่องใส่หมึกผงที่่ใช้แล้ว อ่านประกาศ
22/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารเรือนนอนแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและแผนกช่างเสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
22/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีเส้นจราจร สีขอบฟุตบาท ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
4/เม.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) อ่านประกาศ
18/เม.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
18/เม.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง วันที่ 23-25 เมษายน 2567 จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
18/เม.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
3/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ บราเทอร์ รุ่น MFC-L3735 จำนวน 11 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
15/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
24/ พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่ผงหมึกใช้แล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
24/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
28/พ.ค/2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตกแต่งอาคารสถานที่งานพิธี (ธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
28/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าผูกตกแต่งงานพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
29/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดโครงการสุขภาพฟันดี แข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
29/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2 / 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
30/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชาย ภาคเรียนที่ 2 / 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
31/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
5/มี.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพง ช่วยสอน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมไมล์ลอย 2 ชุด (แบบเคลื่อนที่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
5/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
6/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุค สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
    อ่านประกาศ
    อ่านประกาศ
    อ่านประกาศ
    อ่านประกาศ
    อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง