rehab-nongkhai@dep.go.th 042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
3/ต.ค/2565 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
18/ต.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านประกาศ
1/พ.ย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/พย/.2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 1441 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/พย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับให้บริการผู้รับการฝึกอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
6/ธค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก อ่านประกาศ
7/ธ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการเกษตรกลุ่มอาชีวบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/ธ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการเกษตรกลุ่มอาชีวบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/ธค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการเกษตรกลุ่มอาชีวบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
8/ธ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำตรายางใช้ในการดำเนินงานจำนวน 2 อัน อ่านประกาศ
8/ธ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรั้วจำนวน 3 รายการ อ่านประกาศ
8/ธ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ อ่านประกาศ
9/ม.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ/โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
10/ม.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุดำเนินโครงการไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
13/ม.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและของรางวัล โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาจง อ่านประกาศ
13/ม.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดโครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่รุ่นที่ 1 อ่านประกาศ
18/ม.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพ้นธ์เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
2/ก.พ./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการประเมินสุขภาวะคนพิการ "กิจกรรมการตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกาย
เพื่อฟื้นฟูและทำกายภาพบำบัด" ประจำปีงบประมาณ 2566
อ่านประกาศ
9/ก.พ./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับให้บริการผู้เข้ารับการฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
14/ก.พ./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานพยาบาลและกายภาพบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
14/ก.พ./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 95-0016 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
15/ก.พ./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ อ่านประกาศ
10/มี.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดโครงการซ้อมแผนอพยพเมื่อประสบเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
10/มี.ค/.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการซ้อมแผนอพยพเมื่อประสบเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
20/มี.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุในการดำเนินโครงการเกษตรแปรรูปน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ อ่านประกาศ
22/มี.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 16 รายการ อ่านประกาศ
23/มี.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
23//มี.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
24/มี.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น การแปรรูปอาหาร (แหนม ไส้กรอกสมุนไพร กุนเชียงปลา) อ่านประกาศ
11 /เม.ย/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดำตรายางใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 4 อัน อ่านประกาศ
1/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม จำนวน 14 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
2/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข.1441 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะ อ่านประกาศ
2/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำตรายางใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 4 อัน อ่านประกาศ
3/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
3/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
8/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จำนวน 8 ป้าย อ่านประกาศ
9/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
15/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุ ฝึกอาชีพหลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
29/พ.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
29/พ.ค/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 1441 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
20/มิ.ย./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดโครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ รุ่นที่ 2 อ่านประกาศ
21/มิ.ย./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดโครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้คล้า อ่านประกาศ
26/มิ.ย/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุสิ่งของใช้ประจำวันและจำเป็นสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
4/ก.ค/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการศุกร์หรรษา ประจำงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
4 /ก.ค/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดโครงการศุกร์หรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
4/ก.ค/2566 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) อ่านประกาศ
13/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ อ่านประกาศ
18/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างเหมาจัดทำสติกเกอร์ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน อ่านประกาศ
18/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา อ่านประกาศ
19/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารสอบข้อเท็จจริง อ่านประกาศ
19/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุดำเนินโครงการสุขภาพฟันดี ประจำปี 2566 อ่านประกาศ
21 /ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านประกาศ
24/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสปอร์ตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดแยกส่วน มีกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 300 W พร้อมเสาและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/ก.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข 9475 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/ส.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กฉ 4753 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
9/ส.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
9/ส.ค/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง อ่านประกาศ
28/ส.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถโค๊ชปรับอากาศ ๒ ชั้น 8 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน รวม 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
28/ส.ค./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสั่งจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
4/ก.ย./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้รับการฝึกอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
15/ก.ย./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารสำหรับใส่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ราย อ่านประกาศ
19/ก.ย./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 7 รายการ อ่านประกาศ
19/ก.ย./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/ก.ย./2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
    อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง