rehab-nongkhai@dep.go.th 042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
7/ต.ค/2564 ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านประกาศ
29/ธ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
4 ม.ค./2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

อ่านประกาศ
6/ม.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ "กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" อ่านประกาศ
12/ม.ค/25/65 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหาร เพื่อใช้ในในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านประกาศ
24/ม.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านประกาศ
9/ก.พ./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรมโครงการทักษะอาชีพคาร์แคร์ อ่านประกาศ
9/ก.พ./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการทักษะอาชีพคาร์แคร์ป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
9/ก.พ./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการดำเนินโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2565 ป้ายไวนิลโครงไม้ จำนวน 3 ป้าย อ่านประกาศ
9/มี.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 95-0016 กรุงเทพ อ่านประกาศ
15/มี.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
17/มี.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ "การทอผ้า จำนวน 50 ชั่วโมง"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
17/มี.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ "การทอผ้า จำนวน 50 ชั่วโมง"โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
22/มี.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง พัสดุในการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะการดูแลคนพิการทางจิตเวช และสติปัญญา และการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างไรให้มีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ อ่านประกาศ
19/เม.ย./2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 อ่านประกาศ
3/พ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร (สำหรับเครื่องตัดหญ้า) อ่านประกาศ
3/พ.ค/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาจัดทำป้ายพาสวูดสัญลักษณ์สำหรับคนพิการ จำนวน 16 ป้าย อ่านประกาศ
3/พ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. อ่านประกาศ
9/พ.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
13/มิ.ย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ บำรุง รักษา ซ่อม เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ ทะเบียน 5743 หนองคาย โดยวิธีเฉาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/มิ.ย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพแปรรูปอาหาร ปลาส้ม ปลาร้าแจ่วบอง อ่านประกาศ
24/มิย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปาสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
28/มิ.ย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับผู้ให้บริการผู้รับการฝึกอาชีพ) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
6/ก.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านประกาศ
7/ก.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และสายฉีดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
8/ก.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับตกแต่งสถานที่และประดับในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/ก.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างเหมาบริการซ่อมจักรอุตสาหกรรม อ่านประกาศ
20/ก.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ อ่านประกาศ
25/ก.ค/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเหล็กเลื่อนกระจก จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/ก.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าหนาขาว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/ก.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร อ่านประกาศ
27/ก.ค/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ" จำนวน 2 รายการ

อ่านประกาศ
1/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 1441 นค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
8/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการทักษะอาชีพคาร์แคร์ในชุมชน รุ่นที่ 2 จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
8/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการทักษะอาชีพคาร์แคร์ในชุมชน รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเครื่องแต่งกายผู้รับการฝึกอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ "ปลาส้ม ปลาร้าแจ่วบ่อง" อ่านประกาศ
26/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะ "การทำผ้ามัดย้อม" อ่านประกาศ
26/ส.ค./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ "การทำผ้ามัดย้อม" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
1/ก.ย/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
13/ก.ย/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก (สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/ก.ย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป MX500AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
21/ก.ย./2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบน้ำบาดาล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
23/ก.ย/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง