rehab-nongkhai@dep.go.th 042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023

ข่าวประสัมพันธ์/กิจกรรม ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
4/ม.ค./65 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ่านประกาศ
5/ม.ค./65 กิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมออกกำลังกาย อ่านประกาศ
6/ม.ค./65

กลุ่มงานบริการ NVคาร์แคร์/กิจกรรมศิลปะบำบัด/ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300

อ่านประกาศ
7/ม.ค./65

การฟื้นฟูอาชีวบำบัด เกษตรพอเพียง/การฝึกอาชีพแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม

อ่านประกาศ
7/ม.ค./65

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Google Data Studio ประจำปีงบประมาณ 2565/กิจกรรม Home Room

อ่านประกาศ
10/ม.ค./65 กีฬาบำบัดเพื่อสุขภาพ อ่านประกาศ
11/ม.ค/65 ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อ่านประกาศ
9/ก.พ./65 มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019/การฟื้นฟูอาชีวบำบัดเกษตรพอเพียง/กิจกรรม 5 ส. อ่านประกาศ
23/ก.พ./65 เข้าร่วมประชุมนิเทศโครงการนำร่องสร้างผู้ประเมินอาสา นจพ.เข้มแข็ง/กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรมภาพร่างกาย/กิจกรรม 5 ส. อ่านประกาศ
24/ก.พ./65

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ/การฝึกอาชีพแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม/การฟื้นฟูอาชีวบำบัดเกษตร/กิจกรรมสอนทักษะการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อ่านประกาศ
25/ก.พ./65 เข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565/เข้าร่วมอบรมการใช้สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์/เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานแพลตฟอร์ม facebook ในรูปแบบออนไลน์ อ่านประกาศ
25/ก.พ./65 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางวิจัย/การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2565/โครงการทักษะอาชีพคาร์แคร์ในชุมชน อ่านประกาศ
28/ก.พ./65 เข้าร่วมอบรมการใช้งานสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์/เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมปฐมนิเทศโครงการอาชีพและครอบครัวและเยาวชน/ชั่วโมงสุขศึกษาให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยแก่ผู้รับการฝึกอาชีพ อ่านประกาศ
   

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง