rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับทีม One Home หนองคาย จัดระเบียบคนไร้ที่พี่ง และคนขอทาน ภายในงาน 

ในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564  ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่า

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม