rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางนันท์นภัส มีบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมทีม One Home พม. หนองคาย ครั้งที่ 5/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม