rehab-nongkhai@dep.go.th โทร. 042 - 495022 โทรสาร.042-495023

การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

 • หลักสูตร 1 ปี
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชั่วโมง)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชั่วโมง)
  - หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (1,200 ชั่วโมง)

 • 1. อายุระหว่าง 15-40 ปี
  2. เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน และสภาพความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ
  3. ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง, โรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติด

 • เปิดรับสมัคร
  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

 • ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
  455 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง – ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
  โทร 042-495022 ต่อ 103 โทรสาร. 042-495023

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง