rehab-nongkhai@dep.go.th โทร. 042 - 495022 โทรสาร.042-495023

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฝึกอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณาการงานคนพิการ

ค่านิยมขององค์กร : STAR

มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พันธกิจ (Mission)

1. ฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะคนพิการ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพคนพิการ
3. บูรณาการงานคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

นโยบาย (Policy)

1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพคนพิการ และจัดสวัสดิการแก่คนพิการ
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพคนพิการ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสังคม ของคนพิการ
3. ประสานภาคีเครือข่าย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกอาชีพ และจัดหางาน ให้คนพิการ
4. พัฒนาบริหารจัดการองค์กร บุคลากร รูปแบบในการทำงาน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง