rehab-nongkhai@dep.go.th โทร. 042 - 495022 โทรสาร.042-495023

ที่ตั้ง

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 455 หมู่14 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100 โทรศัพท์ 042 - 495022 โทรสาร 042 – 495023

พื้นที่ดำเนินการ

จำนวน 50 ไร่

ความเป็นมา

จากข้อมูลสถิติพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนคนพิการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนคนพิการทั่วประเทศ และกว่าครึ่งของจำนวนคนพิการดังกล่าวอยู่ในวัยแรงงาน การมีงานทำของคนพิการ นับเป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จึงกำหนดให้คนพิการได้รับการสงเคราะห์พัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีทางการแพทย์ การศึกษา ด้านสังคม และด้านอาชีพ เพื่อให้คนพิการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการฝึกอาชีพ และจัดหางานให้กับคนพิการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เมื่อปี 2540 และเปิดให้บริการฝึกอาชีพ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา จากการปรับโครงสร้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งผลให้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 มาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรชาวไทยรวมถึงผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการตลอดมา และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อช่วยให้คนพิการในชนบท ได้รับการดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามประเภทความพิการ
3. เป็นศูนย์ประเมินสมรรถภาพ และเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพและก่อนออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน รวมทั้งให้การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการทั้ง 4 ด้าน และพัฒนาด้านอาชีพสำหรับคนพิการทุกประเภทความพิการ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง