1. ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องมาตรการการสลับ วันทำงานและ การเหลื่อม เวลาการทำงาน การทำงานที่บ้านและการเดินทาง ออกนอกสถานที่ตั้ง ของส่วนทาง ราชการ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564

3. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

4. แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

5. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" (MSDHS Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 "บทความของสำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 5 เรื่อง"

 

 

 

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง