rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)
  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
31/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทอาหาร สำหรับเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ่านประกาศ
26/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กระบวนงาน ขั้นตอน การให้บริการฝึกอาชีพ พร้อมโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย อ่านประกาศ
15/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
10/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาทำตรายางตรวจรับสิ่งของบริจาคเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 อัน อ่านประกาศ
10/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงd> อ่านประกาศ
3/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาสีภายในบริเวณศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 โครงการ อ่านประกาศ
1/มี.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อ่านประกาศ
28/มค/2564 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
16 มี.ค.2564 เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านคนพิการ จำนวน 35 ครัวเรือนภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ อ่านรายละเอียด
10-12 มี.ค.2564 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมคนพิการที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประกอบอาชีพอิสระ อ่านรายละเอียด
9 มี.ค.2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 อ่านรายละเอียด
5-13/มี.ค./2564 ร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พี่ง และคนขอทาน ภายในงาน ในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่า อ่านรายละเอียด
5/มี.ค./2564 ศพอ.หนองคาย เข้าร่วมกับทีม One Home หนองคาย ร่วมพิธีเปิดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่วมพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย อ่านรายละเอียด
4/มี.ค./2564 ศพอ.หนองคาย ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม อ่านรายละเอียด
3/มี.ค./2564 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2564 อ่านรายละเอียด
2/มี.ค./2564 เข้าร่วมประชุมทีม One Home พม.หนองคาย ครั้งที่ 5/2564 อ่านรายละเอียด

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง