top image

 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย

ช่องทางติดต่อ/ข่าวสารฯ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติและการใช้งาน symptom checker italiano
:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
รายละเอียดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รู้รอบจริยธรรม และประมวลจริยธรรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่องค์กร PMQA 4.0 และองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2564  ผ่านช่องทางออนไลน์ Conference
เข้าร่วมมอบกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน ปี พ.ศ. 2564
เข้าร่วมประชุมทีม One Home พม. หนองคาย ครั้งที่ 3/2564
ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
นำผู้รับการฝึกอาชีพ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญในวันครบรอบวันสถาปนา ศูนย์ฯ
ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) ภายในหน่วยงาน
เข้ารับสมัครและประเมินคัดเลือกคนพิการ​ ที่​สถานคุ้มครอง​และพัฒนาคนพิการ​บ้านราชาวดี​ (หญิง)​ จังหวัด​นนทบุรี​ และ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ​ จังหวัด​ราชบุรี​ เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ​ภายใน​ศูนย์​ฯ​ ประจำปี​  2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จ้าง ปรับปรุงระบบในการจัดทำเวปไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการขายทอดตลาด วัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมราคา ประจำปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารและชุดโคมไฟส่องสว่า งตามเสาไฟฟ้า ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดหนองคาย สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด