rehab-nongkhai@dep.go.th 042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/กิจกรรมประจำวัน ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
05/กพ/2564 ประชาสัมพันธ์รู้รอบจริยธรรม และประมวลจริยธรรม อ่านรายละเอียด
15/มค/2564 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่องค์กร PMQA 4.0 และองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Conference อ่านรายละเอียด
15/มค/2564 เข้าร่วมมอบกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน ปี พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด
8/มค/2564 เข้าร่วมประชุมทีม One Home พม. หนองคาย ครั้งที่ 3/2564 อ่านรายละเอียด
25/ธค/2563 ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียด
18/ธค/2563 นำผู้รับการฝึกอาชีพ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียด
17/ธค/2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ร่วมทำบุญในวันครบรอบวันสถาปนา ศูนย์ฯ อ่านรายละเอียด
9/ธค/2563 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงเจตจำนง “พก. ไม่ทนต่อการทุจริต” (DEP Zero Tolerance) ภายในหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง