rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโครนา 19 (Covid-19) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม