rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ดำเนินการทดสอบการฝึกอาชีพคของคนพิการ ภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอาชีพ ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์ฯ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม