rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ดำเนินการรับรายงานตัวคนพิการ ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล ประวัติของคนพิการ จากสถานคุ้มครองและะพัฒนาคนพิการจังหวัดราชุรี จำนวน 16 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม