rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นางนันท์นภัส มีบุญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านคนพิการ จำนวน 35 ครัวเรือนภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ อย่างยั่งยืนใน ชุมชนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม