rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042-495022 โทรสาร.042-495023

  วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางนันท์นภัส มีบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางรมิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ชั้น 4ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม