1. ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องมาตรการการสลับ วันทำงานและ การเหลื่อม เวลาการทำงาน การทำงานที่บ้านและการเดินทาง ออกนอกสถานที่ตั้ง ของส่วนทาง ราชการ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564

3. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง