rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)
  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
3/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านประกาศ
3/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทย และสัญลักษณ์พระปรมาธิไธย ขนาด 60 X 90 ซม. จำนวน 3 โหล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านประกาศ
20/เม.ย./2564 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กข. 9475 หนองคาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านประกาศ
31/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทอาหาร สำหรับเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
อ่านประกาศ
26/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล กระบวนงาน ขั้นตอน การให้บริการฝึกอาชีพ
พร้อมโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย
อ่านประกาศ
15/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านประกาศ
10/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาทำตรายางตรวจรับสิ่งของบริจาคเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 อัน อ่านประกาศ
10/มี.ค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
30/เม.ย./2564 มาตราการป้องกันเการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (Covis-19) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อ่านรายละเอียด
2/พ.ค./2564 พก. ชี้แจงเปิดรับบริจาคผ่านชื่อบัญชีกองทุน อ่านรายละเอียด
2/พ.ค./2564 รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโคด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน อ่านรายละเอียด
16/พ.ค./2564 📣เชิญชวนมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ อ่านรายละเอียด
16/พ.ค./2564 ชี้แจงแนวทางโครงการบูรณาการ เพื่อพัมนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อ่านรายละเอียด
12/พ.ค./2564 รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อ่านรายละเอียด
12/พ.ค./2564 ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกิจกรรม 5 ส. อ่านรายละเอียด
13/พ.ค./2564 ผู้อำนวยการ ศพอ.หนองคาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ อ่านรายละเอียด
13/พ.ค./2564 เจ้าหน้าที่ ศพอ.หนองคาย ปฏิบัตงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300 2564 อ่านรายละเอียด

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง