Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)
  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
3/พ.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
13/มค/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จ้าง ปรับปรุงระบบในการจัดทำเวปไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านประกาศ
3/พ.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทย และสัญลักษณ์พระปรมาธิไธย ขนาด 60 X 90 ซม. จำนวน 3 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/พ.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/พ.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชายหลักสูตรระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
21/พ.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
24/พ.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรือนนอน และอาคารฝึกอาชีพแผนกเย็บผ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
31/พ.ค/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก6 ล้อหมายเลขทะเบียน41-5105 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
02/มิ.ย./2564 ประชุมคณะทำงาน ดูแลด้านพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ อ่านรายละเอียด
2/มิ.ย./2564 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 อ่านรายละเอียด
3/มิ.ย./2564 ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300 อ่านรายละเอียด
4/มิ.ย./2564 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - 4 มิถุนายน 2564/2564 อ่านรายละเอียด
4/มิ.ย./2563 มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ่านรายละเอียด
4/มิ.ย./2563 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อ่านรายละเอียด

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง