rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)
  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
2/ก.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ปMX-500AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/ก.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 รายการ อ่านประกาศ
8/ก.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะบยน นข 3050 นค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
14/ก.ค./64  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Brother TN263 สีดำ สีชมพู สีน้ำเงิน สีเหลือง   อ่านประกาศ
14/ก.ค./64  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมีขาตั้ง ไม่สัมผัสผิว จำนวน 4 เครื่อง  อ่านประกาศ
23/ก.ค./2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทาสีหลังคาทางเดินเชื่อมอาคารภายในหน่วยงาน (Cover Way) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
22/ก.ค./64 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  อ่านประกาศ
22/ก.ค./64  เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เพื่อลดภัยคุกคามบนท้องถนน และพื้นที่สาธารณะ  อ่านประกาศ
22/ก.ค/64 มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300  อ่านประกาศ
23/ก.ค./64  ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564  อ่านประกาศ
23/ก.ค/64  โครงการฝึกอบรมอาชีพประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564  อ่านประกาศ
23/ก.ค./64 กิจกรรม Home Rome  อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง