rehab-nongkhai@dep.go.th โทร. 042 - 495022 โทรสาร.042-495023

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับโควิด-19

วันที่ 9 พฤศจิกายน มาตรการช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
22 แห่ง (ฉบับที่ 2)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 1/2565 มีผลวันที่ 9 มค.65 เป็นต้นไป

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 1/2565 มีผล 9 มค. 65 (ฉบับแก้ไขวันที่มีผล)

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564

การยกเลิกมาตรการทำงานที่บ้าน Work For Home ของกรม พก.

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง