rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ ดังนี้
  - หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก(1,200 ชม.)

  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
30/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชาย ภาคเรียนที่ 2 / 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
31/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
5/มี.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพง ช่วยสอน ขนาด 18 นิ้ว พร้อมไมล์ลอย 2 ชุด (แบบเคลื่อนที่ได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
5/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
6/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุค สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
6/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล พร้อมชุด โปรแกรมปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมสำนักงาน และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 Va จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
3/พ.ค./2567 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทางระบบออนไลน์ อ่านประกาศ
5/มิ.ย./2567 เข้าร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567“Together We Can Stop Cyber - Trafficking” / ลง​พื้นที่เพื่อ​ติดตาม​การรวมกลุ่ม​ประกอบ​อาชีพ​คนพิการ ​และผู้ดูแล​คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา 6 เดือน)​ อ่านประกาศ
6/มี.ย./2567 กิจกรรมใส่บาตรหน้าบ้านเรา / การประชุมเพื่อรับทราบการชี้แจงและร่วมปฏิบัติการจริงตอบแบบประเมินผ่านระบบ google form /ลง​พื้นที่เพื่อ​ติดตาม​การรวมกลุ่ม​ประกอบ​อาชีพ​คนพิการ ​และผู้ดูแล​คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา 6 เดือน)​ อ่านประกาศ
7/มิ.ย./2567 การฝึกอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม /การฝึกอาชีพหลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย / การฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก / /การฟื้นฟูอาชีวบำบัด เกษตรพอพียง /โครงการสุขภาพฟันดี แข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านประกาศ
10/มิ.ย./2567 เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567                  อ่านประกาศ
11/มิ.ย./2567 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ่านประกาศ
12/มิ.ย./2567 กิจกรรม 5 ส. พัฒนาหน่วยงาน อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง