rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ ดังนี้
  - หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก(1,200 ชม.)

  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
18/เม.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าสถานที่พร้อมเครื่องเสียง วันที่ 23-25 เมษายน 2567 จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
18/เม.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
3/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ บราเทอร์ รุ่น MFC-L3735 จำนวน 11 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
15/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/พ.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
11/เม.ย./67 โครงการรดน้ำขอพรตามวิถีสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ / ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและผู้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม อ่านประกาศ
12/เม.ย./67 ร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย  และสมโภชสรงน้ำ หลวงพ่อพระใส ประจำปี 2567 อ่านประกาศ
16/เมย.67 กิจกรรมใส่บาตรหน้าบ้านเรา อ่านประกาศ
17/เม.ย./67 การประชุมคณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2567 อ่านประกาศ
22/เม.ย./67 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักการเขียนหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม /ลงพื้นที่ติดตามการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ“โครงการฝึกอบรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” จังหวัดหนองคาย อ่านประกาศ
24/เม.ย./67 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชน  และ ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชน 76 จังหวัด/การฝึกอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม อ่านประกาศ
03/พ.ค./2567 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทางระบบออนไลน์ อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง