rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)
  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รอวีดีโอ

รอวีดีโอจากเจ้าหน้าที่

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
2/ก.ย./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน 1 งาน อ่านประกาศ
9/ก.ย./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในอาคารภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
13/ก.ย./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่่า 19 นิ้ว พร้อมชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 3 ชุด อ่านประกาศ
13/ก.ย./64   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ SMART ระดับความละเอียดจอภาพขนาด 1920*1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านประกาศ
13/ก.ย./64  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่านประกาศ
14/ก.ย./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และยางรถยนต์บรรทุกน้ำ อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
13/ก.ย./64 ประชุมกองส่งเสริมและสวัสดิการคนพิการ /กิจกรรมการประดิษฐ์สายคล้องแมสและ การฝึกอาชีพและการฟื้นฟูอาชีวบำบัดด้านอาชีพ อ่านประกาศ
15/ก.ย./64 ประชุมแสดงความคิดเห็น (ระดมสมอง Work Shop) และร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยวสร้างโอการฝ่าวิกฤตโควิด-19 อ่านประกาศ
15/ก.ย./64 การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ DPIS เวอร์ชั่น 6 และการประชุมทีม One Home หนองคาย ครั้งที่ 10/2564 อ่านประกาศ
15/ก.ย../64 กิจกรรมบันทึกความดี "Dep Goodness Memo" อ่านประกาศ
16/ก.ย/64 กิจกรรมศิลปะบำบัด และปฏิบัติงานศูนย์เหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300 อ่านประกาศ
17/ก.ย./64 ประชุมแสดงความคิดเห็น (ระดมสมอง Work Shop) อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง