rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ ดังนี้
  - หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก(1,200 ชม.)

  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
15/ก.ย./66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารสำหรับใส่เครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ราย อ่านประกาศ
19/ก.ย./66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 7 รายการ อ่านประกาศ
19/ก.ย./66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
19/ก.ย./66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
25/ต.ค./66 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
อ่านประกาศ
31/ต.ค./66 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
18/ก.ย/66 ศพอ. หนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ /ศพอ.หนองคาย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองคาย (สกร.) จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 / ศพอ.หนองคาย ดำเนินการสอบวัดผลภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 / ศพอ.หนองคาย  เข้าร่วมประชุมทีม One Home พม. จังหวัดหนองคาย อ่านประกาศ
19/ก.ย./66 ศพอ. หนองคาย ร่วมกับ หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดหนองคายเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. (นายวราวุธ ศิลปอาชา) / การเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดบูธโครงการสวัสดิการเคลื่อนที่เพื่อคนพิการในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  Mobile Unit  ครั้งที่ 9 อำเภอเมืองหนองคาย / ศพอ.หนองคาย เข้าร่วมประชุมเวทีวิชาการ (Social Forum) ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านประกาศ
20/ก.ย./66 ศพอ.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ“โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจักสานกระติบข้าวให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ” / ศพอ.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ“โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจักสานกระติบข้าวให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ” / ศพอ.หนองคาย มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 24 ประจำปี 2566 อ่านประกาศ
21/ก.ย./66 ศพอ. หนองคาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านประกาศ
22/ก.ย./66 กิจกรรม Home Room อ่านประกาศ
24/ก.ย/66 ศพอ.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2566 อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง