rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ ดังนี้
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - โครงการทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)
  - การฟื้นฟูอาชีวบำบัด เกษตรพอเพียง

  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รอวีดีโอ

รอวีดีโอจากเจ้าหน้าที่

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

>
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
23/ก.ย/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
13/ก.ย/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ ATK แบบแยงจมูก (สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/ส.ค./65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ "การทำผ้ามัดย้อม" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
26/ส.ค./65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะ "การทำผ้ามัดย้อม" อ่านประกาศ
26/ส.ค./65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พัสดุในการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ "ปลาส้ม ปลาร้าแจ่วบ่อง" อ่านประกาศ
16/ส.ค./65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
16/ส.ค./65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อเครื่องแต่งกายผู้รับการฝึกอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
23/ก.ย./65 การฝึกอาชีพหลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม / กิจกรรม Home Room อ่านประกาศ
12/กย./65 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 11/2565 อ่านประกาศ
9/กย./65 การฟื้นฟูอาชีวบำบัด เกษตรพอเพียง /การฝึกอาชีพหลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม /ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน / กิจกรรม Home Room อ่านประกาศ
8/ก.ย./65 โครงการ​ฝึกทักษะ​อาชีพ​แปรรูป​อาหาร​"การทำปลาส้ม​ ปลาร้าแจ่ว​บอง" ในชุมชน / ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300 อ่านประกาศ
8/ก.ย./65 โครงการ​ฝึกทักษะ​อาชีพ​แปรรูป​อาหาร​"การทำปลาส้ม​ ปลาร้าแจ่ว​บอง" ในชุมชน / ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300 อ่านประกาศ
7/ก.ย./65 กายภาพบำบัด / กิจกรรม 5 ส. พัฒนาหน่วยงาน และกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค อ่านประกาศ
6/ก.ย./65 เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566 - 2570) / เข้าร่วมประชุมการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง