rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
  - หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)
  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รอวีดีโอ

รอวีดีโอจากเจ้าหน้าที่

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
14/ก.ย./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และยางรถยนต์บรรทุกน้ำ อ่านประกาศ
29/ธ.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
29/ธ.ค./64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
4/ม.ค./2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

อ่านประกาศ
4/ม.ค./64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

อ่านประกาศ
6/ม.ค./65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ "กิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" อ่านประกาศ
12/ม.ค/65 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุประเภทอาหาร เพื่อใช้ในในการประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
5/ม.ค./65 กิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมออกกำลังกาย อ่านประกาศ
6/ม.ค./65

กลุ่มงานบริการ NVคาร์แคร์/กิจกรรมศิลปะบำบัด/ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดหนองคาย 1300

อ่านประกาศ
7/ม.ค./65

การฟื้นฟูอาชีวบำบัด เกษตรพอเพียง/การฝึกอาชีพแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม

อ่านประกาศ
7/ม.ค./65

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Google Data Studio ประจำปีงบประมาณ 2565/กิจกรรม Home Room

อ่านประกาศ
10/ม.ค./65 กีฬาบำบัดเพื่อสุขภาพ อ่านประกาศ
11/ม.ค/65 ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง