rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ ดังนี้
  - หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก(1,200 ชม.)

  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
6/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุค สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
7/มิ.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
5/ก.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
15/ก.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการจัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
15/ก.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
18/มิ.ย./2567 เข้าร่วมกิจกรรม DO & Don’t การเงิน การคลังและการพัสดุ อ่านประกาศ
19/มิ.ย./2567 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การส่งเสริมทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาด เพื่อการยกระดับอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” / ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม / กิจกรรม 5 ส. พัฒนาหน่วยงาน อ่านประกาศ
20/มิ.ย.2567 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดหนองคายครั้งที่ 9/2567 / การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดหนองคายครั้งที่ 9/2567 / เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 / กิจกรรมใส่บาตรหน้าบ้านเรา อ่านประกาศ
21/มิ.ย./2567 กิจกรรมใส่บาตรหน้าบ้านเรา/ โครงการศุกร์หรรษา : กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ / การฝึกอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม / การฝึกอาชีพหลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย / การฟื้นฟูอาชีวบำบัด เกษตรพอเพียง / การฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก / กิจกรรม  “Give a Gife สำหรับคนทำความดี” / อ่านประกาศ
25/มิ.ย./2567 การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อ่านประกาศ
26/มิ.ย./2567 การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 4/2567 / เข้าร่วมประชุมงานประเมินมาตรฐานการจ้างงานคนพิการเพื่อรับทราบแนวทางร่วมกัน ส่งผลต่อการจ้างงานคนพิการ ในปี 2568 อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง