rehab-nongkhai@dep.go.th โทร.042 - 495022 โทรสาร.042 - 495023
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

ภารกิจหลัก ศพอ.นค. :: Mission About Us

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
ได้ปฏิบัติตามนโยบายภารกิจหลักของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

 • 1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ

  1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ ดังนี้
  - หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (1,200 ชม.)
  - หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก(1,200 ชม.)

  1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น
  1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
  ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ
  1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม
  - การทัศนศึกษานอกสถานที่
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ
  - การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
  - การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

 • จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 • ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

 • จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ

Video Learning Online

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ข่าวกิจกรรม/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศพอ.หนองคาย

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
29/ม.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต่อการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 รายการ อ่านประกาศ
7/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กฉ 5743 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
18/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
18/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กล่องใส่หมึกผงที่่ใช้แล้ว อ่านประกาศ
22/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารเรือนนอนแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและแผนกช่างเสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
22/มี.ค./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีเส้นจราจร สีขอบฟุตบาท ภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านประกาศ
4/เม.ย./2567 ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567) อ่านประกาศ
วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
5/มี.ค./2567 เข้าร่วมการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปีเมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2567 ” /   จัดกิจกรรม Knowledge Management : KM  ในระบบประเมินความสุข  ด้วยคุณธรรมความดี   (Happy Moral Index : HMI) / เข้าร่วมจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พี่งทุกวัน ในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2567 ณ งาน“ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2567 อ่านประกาศ
6/มี.ค./2567 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 6/2567 / กิจกรรม 5 ส. พัฒนาหน่วยงาน อ่านประกาศ
7/มี.ค./2567 ข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบสำรวจศักยภาพการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ของกระทรวง พม. อ่านประกาศ
8/มี.ค./2567 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2567 / โครงการซ้อมแผนอพยพเมื่อประสบเหตุอัคคีภัย และภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 อ่านประกาศ
11/มี.ค./2567 โครงการบูรณาการ เพื่อบำบัดฟื้นฟูคนพิการทางจิตเวช และการจัดการรายกรณี ครั้งที่ 2/2567 อ่านประกาศ
12/มี.ค./2567 เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองสองห้อง /ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านคนพิการในโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี พ.ศ. 2567 อ่านประกาศ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง