top image
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

ดาวน์โหลดเอกสาร/งานต่างๆ

Download ::
ลำดับ
รายละเอียด
1
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพฯ 164 K
2
ใบลาพักผ่อน 268 K
3
ใบขอยกเลิกวันลา 77 K
4
ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ/จ้าง 99 K
5
แบบใบสำคัญรับเงิน 52 K
6
ใบลาป่วย 104 K
7
........................................................................................ 196K
8
........................................................................................ 296K
9
........................................................................................ 296K
10
........................................................................................ 296K