top image
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

พรบ./กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

Download ::
ลำดับ
รายละเอียด
1
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
177K
2
สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 596K
3
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 6961K
4
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุง ครั้งที่ 6) 2960K
5
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 2396K
6
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 896K
7
พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 196K
8
สาระสำคัญอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 296K
9
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของ เหลือใช้ของศูนย์รับบริจาค เพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2557 296K
10
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 296K