top image
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี
รายละเอียดกิจกรรม
2 /ต.ค/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล
30 /ต.ค./2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2562
18 /ธ.ค../2561
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561
24 /ธ.ค../2561
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 /ธ.ค../2561
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งยาม
24 /ม.ค/2562
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 /ม.ค/2562
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหารจาก สัตว์น้ำ (ปลาส้ม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 /ม.ค/2562
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จำนวน 2,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 /ม.ค/2562

การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ (ปลาส้ม) จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

29 /ม.ค/2562
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ (ปลาส้ม) ประจำปีงบประมาณ 2562
30 /ม.ค/2562
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุธงชาติไทย และเชือกผูกเสาธง
31 /ม.ค/2562
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 /ก.พ./2562
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นข.3050 หนองคาย