top image
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน/เดือน/ปี
รายละเอียดกิจกรรม
6-7 กุมภาพันธ์ 2562
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง และจัดทำผลงานสมัคร ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดี
1-3 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการฝึกอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ (ปลาส้ม)
30 มกราคม 2562
ดำเนินการสอบวัดประเมินผลการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ หลักสูตรระยะสั้น 480 ชม.
22 มกราคม 2562
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบ คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน
21 มกราคม 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ 1 ศูนย์ 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
21-23 มกราคม 2562
ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดสวัสดิการงานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในสถาบัน
18-20 มกราคม 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางยุทธศาสตร์กรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ฉบับปรับปรุง)
8-9 มกราคม 2562
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิชาการ (KM,R2R,Social lab)
7 มกราคม 2562
( 1 ศูนย์ 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์)  โดยอบรมหลักสูตรทักษะอาชีพ คาร์แคร์ รุ่นที่ 1
4 มกราคม 2562
การมอบเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือในการเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ให้แก่คนพิการ
4 มกราคม 2562
ร่วมวันคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย
26 ธันวาคม 2561
โครงการปีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
21 ธันวาคม 2561
โครงการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร ทักษะอาชีพคาร์แคร์ ครั้งที่ 2
20 ธันวาคม 2561
ดำเนินโครงการวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
14 ธันวาคม 2561
โครงการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร ทักษะอาชีพคาร์แคร์ ครั้งที่ 1
12 ธันวาคม 2561
ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน
6 ธันวาคม 2561
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบปัญหาทางคม ต.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย
6-7 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
7 ธันวาคม 2561
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดหนองคาย
3-4 ธันวาคม 2561
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561
4 ธันวาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดลำพูน
4 ธันวาคม 2561
ร่วมประชุมปรึกษาหารือฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ณ สำนักงาน พม.หนองคาย
22 พฤศจิกายน 2561
จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยร่วมใจลอยกระทง ปีงบประมาณ 2562