top image
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ

หลักสูตร 1 ปี

- หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชั่วโมง)
- หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย (1,200 ชั่วโมง)
- หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชั่วโมง)
- หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชั่วโมง)

1. อายุระหว่าง 15-40 ปี
2. เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน และสภาพความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ
3. ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง, โรคติดต่ออันตราย หรือติดยาเสพติด

เปิดรับสมัคร
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
455 หมู่ 14 ถนนหนองสองห้อง – ท่าบ่อ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทร 042-495022 ต่อ 103 โทรสาร. 042-495023