top image
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

ภารกิจหน่วยงานฯ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคายให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 บริการจัดฝึกอาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

- หลักสูตรซ่อมแซมเสื้อผ้าและเทคนิคการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
- หลักสูตรตัดผมชาย (1,200 ชม.)
- หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
- หลักสูตรทักษะอาชีพคาร์แคร์ (240 ชม.)

1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์

บริการรักษาพยาบาล และ กายภาพบำบัด จัดหากายอุปกรณ์ และ อื่น ๆ ตามความ จำเป็น

1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษา

บริการจัดการเรียนการสอนทางด้านสามัญแก่คนพิการที่ต้องการเพิ่มวุฒิทางการศึกษา ด้วยการติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้พิการภายในศูนย์ ฯ

1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

- การทัศนศึกษานอกสถานที่
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
- การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำเดือน
- การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการประชาชน

จัดที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

ศูนย์ฯ ดำเนินการติดต่อสถานประกอบการตามวิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับผู้ฝึกอาชีพที่สำเร็จ การฝึกอาชีพได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ

จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการ ดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและแก้ไขปัญหาโดยวิธีการ ทางสังคมสงเคราะห์ การติดตามผลหลังจากความสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ และจัดหางานให้ทำ