top image
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฝึกอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณาการงานคนพิการ

ค่านิยมขององค์กร : STAR

มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พันธกิจ (Mission)

1. ฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะคนพิการ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพคนพิการ
3. บูรณาการงานคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

นโยบาย (Policy)

1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการฝึกอาชีพคนพิการ และจัดสวัสดิการแก่คนพิการ
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การฝึกอาชีพคนพิการ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสังคม ของคนพิการ
3. ประสานภาคีเครือข่าย ร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกอาชีพ และจัดหางาน ให้คนพิการ
4. พัฒนาบริหารจัดการองค์กร บุคลากร รูปแบบในการทำงาน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง