top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

วันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย โดยนำผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการร่วมจำหน่าย และประชาสัมพันธ์รับคนพิการเข้าฝึกอาชีพ  ณ โรงเรียนบ้านแบง ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ภาพกิจกรรม