top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน พร้อมจัดกิจกรรมปีใหม่ มอบของขวัญส่งความสุขให้แก่กัน ภายในศูนย์ฯ

ภาพกิจกรรม