top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัด และกิจกรรมหนองคายปลอดภัยร่วมใจลดฝุ่น ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม