top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ดำเนินการฝึกอาชีพคนพิการ  (หลักสูตร 1 ปี  1,200 ชม.) จำนวน 3 แผนก ได้แก่ แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม แผนกช่างเสริมสวยและตัดผมชาย และแผนกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ ขนาดเล็ก และฟื้นฟูอาชีวบำบัดแก่คนพิการที่เรียนรู้ช้า คนพิการเกรด A จากสถานสงเคราะห์ที่มาฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ

ภาพกิจกรรม