top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 1-30 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดังนี้

ภาพกิจกรรม