top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

นางสาวจินตนา  ศรีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการอบรม เตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรม