top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::

นางสาวจินตนา  ศรีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา “การเสริมสร้างองค์ความรู้   สู่ดุลยภาพชีวิต หลังเกษียณของข้าราชการ พม. ประจำปี 2563 ”ในระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลข มหานาค

ภาพกิจกรรม