top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 26 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ภายในศูนย์ฯ

ภาพกิจกรรม