top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี 2564 เปิดฝึกอบรบทั้งหมด 4 หลักสูตร โดยเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย มีสวัสดิการ ที่พักให้ รายละเอียดตามข้างล่างนี้

ภาพกิจกรรม