top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ดำเนินการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้รับการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อวัดประเมินผลการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม