top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวจินตนา  ศรีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย  พร้อม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบ 2  ของหน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดหนองคาย เขตตรวจราขการที่ 10 นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2563   ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายในศูนย์ฯ และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพ บ้านมั่นคง (บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว) บ้านพอเพียงชนบทจังหวัดหนองคาย  ในเขตพื้นที่ ต.สระใคร อ.เมือง จ.หนองคาย

ภาพกิจกรรม