top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวจินตนา  ศรีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์  เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน พร้อมให้ขวัญและกำลังใจ แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู้รับการฝึกอาชีพ 

ภาพกิจกรรม