top image

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวจินตนา  ศรีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กซารนิลลี่ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม