top image

 

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย

ช่องทางติดต่อ/ข่าวสารฯ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติและการใช้งาน symptom checker italiano
:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
รายละเอียดกิจกรรม
การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ แก่คนพิการที่สำเร็จหลักสูตรการ ฝึกอาชีพ
จัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2563
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ดำเนินการรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าร่วมประชุมการอบรม เตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์  รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก
เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนา “การเสริมสร้างองค์ความรู้   สู่ดุลยภาพชีวิต หลังเกษียณ ของข้าราชการ พม. ประจำปี 2563
จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการ ปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเขาฝึกอาชีพ ประจำปี 2564 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงรม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ชนิดหุ้มเบาะหนัง จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงสำหรับดำเนิน โครงการพัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ไผ่ และแกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์กบ และอาหารกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประกาศรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด