top image

นางสาวจินตนา ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย

ช่องทางติดต่อ/ข่าวสารฯ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติและการใช้งาน symptom checker italiano
:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
รายละเอียดกิจกรรม
จัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าร่วมรับฟังบรรยายโครงเสริมสร้างเกร็ดความรู้สู่การพัฒนา ผ่านระบบ Video Conference
ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เข้าฉีดพ่นยุงลาย ภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การอบรมและกำชับผู้รับการฝึกอาชีพ เกี่ยวกับกฎระเบียบ การเข้าเรียน และการฝึกอาชีพ ของศูนย์ฯ
เข้าร่วมประชุม Video Conference ชี้แจงเรื่องโครงการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) สำหรับคนพิการ
เข้าร่วมประชุมVDO Call  กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสถานประกอบการ ที่จ้างงานคนพิการ เพื่อติดตามการทำงานของคนพิการ  ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Video Conference 
เข้าร่วมกิจกรรมครัวกลาง พม. กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) จากการเคหะแห่งชาติ จัดทำอาหารแจกจ่ายประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ“กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงพยาบาลหนองคาย”

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่ม และกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรซิ่น และผงคาร์บอน ขนาดถุงละ 1 ลิตร จำนวน 12 ถุงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้วัว จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนพิการเกรด A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด