top image

นางสาวจินตนา ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย

ช่องทางติดต่อ/ข่าวสารฯ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติและการใช้งาน symptom checker italiano
:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
รายละเอียดกิจกรรม
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2  ราย เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ  เครื่องอุปโภค บริโภค
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
ได้ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563
การสอบประเมินผลวัดผลการเรียนรู้ผู้รับการฝึกอาชีพ ภาคทฤษฏี-ภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
มอบหมายให้ข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรม นักบริหารระดับต้นหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 17
ทำหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้ผู้รับการฝึกอาชีพ บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ดำเนินการฝึกอาชีพคนพิการ  (หลักสูตร 1 ปี  1,200 ชม.) จำนวน 3 แผนก
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนพิการเกรด A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้วัว จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำป้ายไวนิล "น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวาย ความอาลัย สมเด็จพระเจ้าพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19/แบคทีเรีย/อบโอโซน บริเวณอาคารสถานที่ อาคารเรือนนอน อาคารฝึกอาชีพ อาคารพยาบาล อาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงซักฟอก โรงครัว-โรงอาหาร และอาคารสำนักงาน ครบทุกพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพแผนกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบฝาหน้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 กก. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบฝาหน้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 กก. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ชนิดหุ้มเบาะหนังบุนวม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดเพดาล ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ใน การติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ใน การติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

ดูทั้งหมด