top image

นางสาวจินตนา ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย

ช่องทางติดต่อ/ข่าวสารฯ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติและการใช้งาน symptom checker italiano
:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
รายละเอียดกิจกรรม
จัดโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝึกอบรมโครงการนวัตกรรมทักษะอาชีพคาร์แคร์ แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชุมชน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
พิธีเปิดโครงการนวัตกรรมทักษะอาชีพคาร์แคร์ แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชุมชน
ข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง และจัดทำผลงานสมัคร ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐประจำปี 2563
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรประจำปี 2563
เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563
จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ให้บริการ NV คาร์แคร์ ล้างอัดฉีด รถทุกชนิด
ดำเนินการฝึกอาชีพคนพิการ  (หลักสูตร 1 ปี  1,200 ชม.) จำนวน 3 แผนก
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดน้ำ สำหรับใส่รถยนต์บรรทุก จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำป้ายไวนิล ลดการใช้โฟมพลาสติก/คัดแยกขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP280A จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารเรือนนอน อาคารฝึกอาชีพ อาคารโรงอาหาร และอาคารอาชีวบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และวัสดุฝึกอาชีพหลักสูตร ช่างเสริมสวยและตัดผมชาย รวมจำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการ ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (โครงการจัดหาเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนพิการ ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องรถยนต์ ราชการ หมายเลข กข 9475 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด