top image

นางสาวจินตนา ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย

ช่องทางติดต่อ/ข่าวสารฯ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติและการใช้งาน symptom checker italiano
:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
รายละเอียดกิจกรรม
ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเขาฝึกอาชีพ ประจำปี 2564 
 ดำเนินการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้รับการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อวัดประเมินผลการเรียนรู้
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบ 2  ของหน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดหนองคาย เขตตรวจ ราขการที่ 10
ร่วมให้การต้อนรับ นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์  เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด 
เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชาราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ภายในศูนย์ฯ
จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงสำหรับดำเนิน โครงการพัฒนาอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ไผ่ และแกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์กบ และอาหารกบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประกาศรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางที่ กำหนด รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3050 หนองคาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือหมึกพิมพ์ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการตามมาตราการ ป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด