top image

นางสาวจินตนา ศรีสิทธิ์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
จังหวัดหนองคาย

ช่องทางติดต่อ/ข่าวสารฯ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติและการใช้งาน symptom checker italiano
:: ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย CENTER FOR EMPOWERMENT AND VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES, NONGKHAI PROVINCE กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง:: http://www.nongkhai.dep.go.th ::
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
รายละเอียดกิจกรรม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
มอบหมายให้ข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรม นักบริหารระดับต้นหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รุ่นที่ 17
ทำหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้ผู้รับการฝึกอาชีพ บุคลากร และประชาชนทั่วไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2563 เข้าร่วมโครงการพัฒนา บุคลากรเชิงยุทธศาสตร์รุ่นที่ 2 ให้แก่บุคลากรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมจัดระเบียบ คนขอทานงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลาง จังหวัดหนองคายหลังเก่า
เข้าร่วมพิธีเปิด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2563 ”  และพิธีรำบวงสรวงและบายศรีเมือง ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลาง จังหวัดหนองคายหลังเก่า
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนและขยายสวนเกษตร เพื่อฝึกอาชีพคนพิการ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินการฝึกอาชีพคนพิการ  (หลักสูตร 1 ปี  1,200 ชม.) จำนวน 3 แผนก
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบฝาหน้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 กก. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้มาติดต่อ ชนิดหุ้มเบาะหนังบุนวม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดเพดาล ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ใน การติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ใน การติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและเตรียม ความพร้อมคนพิการสู่การมีงานทำ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดน้ำ สำหรับใส่รถยนต์บรรทุก จำนวน 4 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์ ดำเนินโครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำป้ายไวนิล ลดการใช้โฟมพลาสติก/คัดแยกขยะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด